Đang tải... Xin hãy đợi...

Nhận tin khuyến mãi


Chỉ dẫn tìm kiếm

Tìm kiếm cơ bản

 • Tất cả các từ khóa tìm kiếm sẽ sử dụng tìm trong các tên sản phẩm, mô tả, và mã sản phẩm.
 • Cố gắng tìm kiếm với các từ khóa ngắn và đến điểm.
 • Hỗ trợ nhiều từ tìm kiếm. Kết quả tìm kiếm sẽ chứa tất cả các từ khóa tìm kiếm được đánh giá cao hơn so với nhưng cái khác.
 • Các từ phổ dụng như là 'are' và 'is' cũng như là những từ dưới 3 kí tự sẽ được tự động xóa khỏi từ khóa tìm kiếm.

Các ví dụ:

 • ipod touch
 • mp3 player

Tìm kiếm nâng cao

 • Nếu bạn muốn tìm kiếm một cụm từ, hãy đóng nó trong "dấu ngoặc kép"
 • Những từ 'and', 'or' và 'not' là những từ khóa đặc biệt sử dụng để nối các từ.
  • chỉ định cả 2 từ khóa đó phải xuất hiện trong kết quả.
  • hoặc chỉ định cả 2 từ khóa đó ít nhất phải có một xuất hiện trong kết quả trong kết quả.
  • not chỉ định cả từ khóa đó không được xuất hiện trong kết quả.
Các ví dụ:
 • ipod hoặc sáng tạo
 • music không sáng tạo

Bộ lọc tìm kiếm

Bộ lọc tìm kiếm cho phép bạn chỉ định các điều kiện tùy chọn trong các từ khóa của bạn. Nó cũng có nghĩa tương tự như tìm kiếm nâng cao nhưng bạn không phải truy cập vào trang tìm kiếm nâng cao trước.

Bộ lọc tìm kiếm nên được đặt ở cuối của từ khóa tìm kiếm. Kiều bộ lọc tìm kiếm phâm cách với nhau bởi dấu cách.

Các bộ lọc tìm kiếm hỗ trợ được liệt kê bên dưới.

price: Cho phép các kết quả tìm kiếm được lọc theo giá.
price:$300-$400, price:>$400
rating: Cho phép các kết quả tìm kiếm được lọc theo đánh giá.
rating:1-5, rating:1, rating:>2
featured: Chỉ trả về các sản phẩm nổi bật.
featured:true, featured:yes
instock: Trả về các sản phẩm đang có hàng.
instock:true, instock:yes
freeshipping: Trả về các sản phẩm có miễn phí vẫn chuyển.
freeshipping:true