Đang tải... Xin hãy đợi...

Nhận tin khuyến mãi


RSS Syndication

Bộ nạp dữ liệu RSS cung cấp nội dung thường xuyên thay đổi trên website, bao gồm cả cái này. Bạn có thể mở một bộ nạp dữ liệu RSS Trình đọc RSS và dùng nó để xem nếu ở đâu có bất cứ nội dung nào hoặc bạn có thể thiết lập một kịch bản phía máy chủ để phân tích các nguồn cấp dữ liệu và hiển thị nó trên trang web của bạn.

Các tin gần đây

Các tin gần đây được nạp chứa cả tim tức 10 mới nhất được đăng ở Barcode & Qrcode.

Các tin tức 10 mới nhất (RSS)
Các tin tức 10 mới nhất (Atom)

Các sản phẩm mới

Các sản phẩm gần đây được nạp chứa các sản phẩm 10 mới nhất được thêm vào Barcode & Qrcode.

Các sản phẩm 10 mới nhất (RSS)
Các sản phẩm 10 mới nhất (Atom)

Các sản phẩm được ưu chuộng

Các sản phẩm được ưu chuộng được nạp chứa các sản phẩm 10 được ưu chuộng nhất trên Barcode & Qrcode được đánh giá bởi người sử dụng.

Các sản phẩm được ưu chuộng 10 mới nhất (RSS)
Các sản phẩm được ưu chuộng 10 mới nhất (Atom)

Các sản phẩm nổi bật

Các sản phẩm nổi bật được nạp chứa các sản phẩm nổi bật 10 mới nhất.

Các sản phẩm nổi bật 10 mới nhất (RSS)
Các sản phẩm nổi bật 10 mới nhất (Atom)

Tìm kiếm sản phẩm

Nguồn cấp dữ liệu tìm kiếm sản phẩm cho phép bạn lưu nhưng tùy chỉnh tìm kiếm sản phẩm như cung cấp nguồn cấp dữ liệu mà sẽ luôn luôn cập nhật khi có những kết quả mới.

Để tạo một nguồn cấp dữ liệu tìm kiếm sản phẩm, thực hiện một tìm kiếm thông thường trên Barcode & Qrcode và ở dưới cùng của trang bấm vào một tùy chọn nạp.